BrickByBrick

Ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby

V súlade s ustanovením  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ja

Meno a priezvisko: ................................................

Adresa trvalého pobytu: ........................................

Dátum narodenia: .................................................

Rodné číslo...........................................................

Číslo občianskeho preukazu: ...............................

 (ďalej ako „dotknutá osoba“)

 

dávam  súhlas  

................................... s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava, IČO  .........................

(ďalej „prevádzkovateľ“)

So spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu

 • meno, priezvisko, titul,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),
 • fotografie, obrazové snímky, podobizne alebo iné prejavy osobnej povahy,
 • informácie o vzdelaní a praxi,
 • hobby, jazykové znalosti a skúsenosti, pobyty v zahraničí spojené so zdokonaľovaním sa v jazykových znalostiach; 

Na marketingový účel spojený so zverejňovaním osobných údajov  

 • na webovom sídle prevádzkovateľa,
 • v printovej podobe,
 • v spojení s facebookovou alebo inou internetovou alebo mediálnou kampaňou  uskutočňovanou prevádzkovateľom,
 • spracúvaním v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely, vymenované vyššie, udeľujem na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, najmenej však na dobu vyžadovanú právnymi predpismi, najmä zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Svojím podpisom potvrdzujem, že: 

 • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a bol/a som poučený/á o možnosti ich zmeniť, doplniť a  požiadať o ich likvidáciu  kedykoľvek po splnení účelu ich poskytnutia,  zaslaním písomného odvolania na adresu prevádzkovateľa;
 • bol/a som  prevádzkovateľom poučený/á o svojom práve tento súhlas vziať kedykoľvek späť zaslaním písomného odvolania na adresu prevádzkovateľa;
 • som si vedomý/á svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb;
 • na základe poskytnutých informácii týmto vedome vyjadrujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na stanovené účely  a tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie strany, ktorými sú sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú spracúvanie osobných údajov na stanovený účel ako aj osoby o ktorých to ustanovujú právne predpisy.

 

 

V ...............................................................................................  dňa ...............................................................................

                                                                                                                             ..............................................................

                                                                                                                                             Podpis dotknutej osoby

 

 

BRICK BY BRICK | powered by EMPIRE | The know-how Institute

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

+421 911 386 386

facebook youtube
Empire
Lego® is a trademark of the Lego Group of Companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Viac informácií