BrickByBrick

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky táborov 


EMPIRE Kids s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EMPIRE Kids s.r.o.

 

I.  Spoločnosť

Spoločnosť EMPIRE Kids s.r.o., IČO: 48288730, so sídlom: Pri Starej Prachárni 14, 831 04 Bratislava, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 106093/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa ktoré je študentom (ďalej len „klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

 

II. Prihlásenie sa do kurzu

1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a klientom vzniká buď na základe vypísanej a klientom podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky, alebo v elektronickej podobe vypísaním a prihlásením sa cez formulár - registračnú prihlášku na webovej stránke www.empire-skolal.sk alebo brickbybrick.sk. Vypísaním registračnej prihlášky a jej odoslaním je klient záväzne prihlásený do kurzu, ktorý si vybral.

2. Spoločnosť uskutočňuje niekoľko druhov kurzov, pričom podmienky vedenia týchto kurzov sú osobitne uvedené pri každom druhu kurzu a majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Klient môže od zmluvy odstúpiť, a to iba písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Táto písomná odhláška musí byť Spoločnosti doručená. Prípad odstúpenia od zmluvy a storno poplatkov je upravený v článku V. (Storno podmienky).

 

III. Organizácia výučby

1. Spôsob organizácie kurzu, jeho priebeh a podmienky sú uvedené v podmienkach vedenia konkrétneho kurzu ( ďalej len „Podmienky kurzu“) uvedeného na www.empire-skola.sk a brickbybrick.sk

 

IV. Platba

1. Platby za kurz (ďalej tiež „kurzovné“) je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke  banky v ktorej je vedený účet Spoločnosti.

2. Číslo účtu Spoločnosti a variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré klient obdrží po predložení alebo zaslaní registračnej prihlášky.

3. Splatnosť kurzovného je najneskôr jeden deň pred zahájením kurzu. V deň zahájenia výučby kurzu musí byť platba pripísaná na účte spoločnosti inak má Spoločnosť právo nepripustiť dieťa na výučbu kurzu až do zaplatenia kurzovného. Uvedené sa vzťahuje aj na platenie kurzovného v splátkach, ak je to pri jednotlivých kurzoch možné. Možnosti platenia kurzovného v splátkach sú uvedené v podmienkach vedenia jednotlivých kurzov uverejnených na stránke www.empire-skola.sk, brickbybrick.sk, www.wattsenglish.sk.

4. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane klient pri plnení záväzkov zo zmluvy o poskytnutí kurzu do omeškania, môže si Spoločnosť okrem zákonného úroku z omeškania uplatňovať aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj na omeškanie jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného v splátkach. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania klienta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi je klient povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

 

V. Storno podmienky

1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kurze zo strany klienta, vrátenie už zaplateného kurzovného a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
a.) odstúpenie bez storno poplatku: do 14-tého dňa pred zahájením prvého dňa výučby kurzu. Ak v tejto lehote už klient za kurz zaplatil, celý poplatok mu bude vrátený do 14 dní;
b.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 20 % z ceny kurzovného: v lehote 14 dní pred zahájením prvého dňa výučby kurzu, vrátane, do zahájenia prvého dňa výučby. Zvyšná časť už zaplateného kurzovného bude klientovi vrátená;
c.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške kurzovného po zahájení prvého dňa výučby kurzu, bez ohľadu na účasť alebo neúčasť klienta na výučbe;
d.) pri odstúpení od zmluvy po zahájení prvého dňa kurzu kedykoľvek počas trvania kurzu sa kurzovné alebo jeho alikvótna časť nevracia, iba ak klient preukáže, že jeho dieťa nie je spôsobilé z vážnych  zdravotných dôvodov sa kurzu zúčastniť.

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom klientov nižším ako je najnižší počet uvedený v Podmienkach jednotlivých kurzov, pričom klientovi  umožní pokračovať v inom kurze na rovnakej vedomostnej úrovni.

3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti
a) ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude klient o tomto bezodkladne informovaný;
b) v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká  klientovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného;
c) v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky klienta prevedená na účet do 14 dní.

4. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú na prípady, kedy Spoločnosť poskytla klientovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci klienti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. V takomto prípade Spoločnosť obratom vráti klientovi už zaplatený poplatok za kurz.

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s klientom a zrušiť ju bez náhrady účasti dieťaťa v inom kurze, a to v prípade, ak dieťa svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak klient neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

VII. Videozáznam

Prihlásením dieťaťa do kurzu klient vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením videozáznamu vyučovacej hodiny/kurzu na ktorom bude zachytený obrazový a zvukový záznam dieťaťa. Tento záznam bude k nahliadnutiu na webových stránkach www.empire-skola.sk ako krátka ukážka výukového videa. Záznam je blokovaný prístupom cez prihlasovacie heslo. Klient obdrží prihlasovacie heslo na webovú stránku. Videozáznamy sú určené klientom/rodičom za účelom vizualizácie priebehu vyučovacej hodiny /kurzu a prezentácie nadobudnutých jazykových znalostí dieťaťa. Tento súhlas môže klient kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu písomne odvolať.

 

VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, klient vypísaním prihlášky potvrdzuje, že udelil Spoločnosti súhlas so spracovaním, uchovávaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov dieťaťa za účelom ich spracovania pri činnosti Spoločnosti spojenej s výučbou jazyka, marketingové účely Spoločnosti, ako aj pre účely sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe zmluvy so Spoločnosťou. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu a do 2 rokov od jeho ukončenia. Po splnení účelu spracovania Spoločnosť zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

2. Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytovanej na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu klienta budú uvedené údaje znehodnotené

3. Klient výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa klient výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

4. Klient prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol v prihláške sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich uverejnením na www.empire-skola.sk.

2. Spoločnosť bude vykonávať komunikáciu s klientom najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok, alebo iných písomných oznámení. Všetky listové zásielky, oznámenia a právne úkony, ktoré majú byť podľa zmluvy alebo príslušných právnych predpisov vykonané písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. V prípade ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.

3. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou právnická osoba - podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

4. Akékoľvek spory alebo nezhody medzi Spoločnosťou a klientom budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči budúcemu klientovi podpísaním registračnej prihlášky alebo odoslaním elektronickej registračnej prihlášky  budúcim klientom.

6. Budúci klient podpísaním registračnej prihlášky alebo zaslaním elektronickej registračnej prihlášky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 3.9.2015.

 

Všeobecné zmluvné podmienky táborov
spoločnosti Empire Kids s.r.o. v zmysle § 51 zákona č.40/1964

1. Spoločnosť

Spoločnosť Empire Kids s.r.o., IČO: 48288730, IČ DPH , so sídlom: Pri Starej Prachárni 14, 831 04 Bratislava,  zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,odd. Sro, vl. č.  106093/B a prevádzkou Detského centra na Martinčekovej 13 v Bratislave (ďalej len „Spoločnosť“) je na základe franchisovej zmluvy poskytovateľom výučby angličtiny pre deti. Tieto všeobecné zmluvné podmienky   upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii Letného denného tábora Wattsenglish/Brick by Brick na leto 2016 ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

 

2. Prihlásenie

1) Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom  vzniká na základe podpísanej Registračnej prihlášky  na Letný denný tábor Wattsenglish/Brick by Brick na leto 2016 ( ďalej len „prihláška“ )  buď v písomnej  alebo v elektronickej podobe cez formulár na webovej stránke empire-skola.sk - Prihlásenie do denného tábora (návrh v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2) Prijatie  prihlášky, zaslanej v písomnej alebo  elektronickej forme,  je Spoločnosťou potvrdené spätným emailom, ktorý je potrebný  na uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o Letnom dennom tábore Wattsenglish/Brick by Brick. ( ďalej len „zmluva“). Týmto má zmluva zachovanú písomnú formu ( prijatie návrhu v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka ).

3)  Po prijatí prihlášky zo strany Spoločnosti môže rodič  pred začatím čerpania služieb tábora od zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Spoločnosti. Pri odstúpení od zmluvy je rodič povinný uhradiť  Spoločnosti stornopoplatky   tak, ako je to uvedené v článku  4 (Storno podmienky).

 

3. Cena a platobné podmienky

1) Cenou sa rozumie celková cena uvedená v zmluve.  

2) Spoločnosť má právo požadovať pri uzatvorení zmluvy zaplatenie 100% ceny za tabor a to najneskôr 30 dní pred realizáciou tábora. Miesto v tábore rezervuje Spoločnosť dieťaťu až po zaplatení celej sumy.

3) Cenu  za tábor je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s.. Číslo účtu Spoločnosti je SK61 1100 0000 0029 4800 9244, variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré rodič obdrží na základe podpísanej registračnej prihlášky.

4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane rodič pri plnení záväzkov zo zmluvy do omeškania, môže si Spoločnosť účtovať zákonný úrok z omeškania podľa Nar. Vlády SR č. 87/1995 Z.z.. Pri omeškaní  rodiča s úhradou  ceny je Spoločnosť oprávnená od tejto zmluvy odstúpi (čl. 8 bod 1) a rodič je  povinný uhradiť Spoločnosti všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodiča vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody a ušlý zisk.

 

4. Storno podmienky

1) Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

a.) odstúpenie bez storno poplatku: do 14-tého dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor  zaplatil celú cenu  táto mu bude vrátená  do 14 dní.

b.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 20 % z ceny za tábor: v lehote do  6 dní pred termínom  prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny  za tábor  bude rodičovi vrátená.

c.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 100% z ceny za tábor  v lehote 5 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora .

2) Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť   povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. 

O týchto  zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

 

5. Video

Zástupcovia Spoločnosti sú oprávnení navštevovať tábor kedykoľvek počas výučby a na základe udeleného súhlasu  rodiča vyhotovovať videozáznamy, ktoré budú k dispozícii na webových stránkach www.wattsenglish.sk, brickbybrick.sk, www.empire-skola.sk výlučne pre rodičov pod blokovaným prístupom cez prihlasovacie heslo. Každý rodič  po udelení súhlasu obdrží prístupové heslo na webovú stránku. Videozáznamy sú určené rodičom za účelom vizualizácie priebehu dní v tábore a prezentácie jazykových znalostí nadobudnutých deťmi. Tieto záznamy budú uchované pre rodičov účastníkov tábora po dobu 2 rokov.

 

6. Organizácia denného tábora

1) Denný tábor prebieha v 5 dňových  turnusoch od pondelka do piatku. Deti sú odovzdávané do denného tábora medzi 8.30 – 9.00 hod a preberané  z  denného tábora medzi 16.30 – 17.00 hodinou. Rodičia sú oboznámení s denným programom v tábore. Na  skupinu detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor.

2) Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade ak bude  mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa na nástup do tábora.   

3) Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.   

4) Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok,  režim dňa,  pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné  zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostaných účastníkov tábora.

5) Spoločnosť  odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo  mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky).  Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.

6) Organizačné pokyny tábora  budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

1.) V prípade nezaplatenia ceny za tábor v Spoločnosťou stanovených lehotách je Spoločnosť oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodičom vznikli.  

2) V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti  ceny za nečerpané služby.

3.) V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa  čl.4.    

4.) Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. V takomto prípade Spoločnosť obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.  

5.) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet 8 detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Spoločnosť umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak Spoločnosť bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.    

6.) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tabor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

7.) Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré Spoločnosti so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 3 Eurá.

 

8. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto zmluvných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

 

9. Ochrana osobných údajov

1) Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu rodiča budú uvedené údaje znehodnotené.

2) Rodič podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných  údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj uvedených údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.            

3) Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje Zákon o ochrane osobných údajov najmä v ust. § 20 nasl. Zák.č. 428/2002 Z.z.  o ktorých rodič prehlasuje že bol poučený a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Spoločnosti  informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.   

4) Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

 

10. Záverečné ustanovenia

1) V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.

2). Rodič prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s týmito súhlasí.

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 18.3.2016.

BRICK BY BRICK | powered by EMPIRE | The know-how Institute

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

+421 911 386 386

facebook youtube
Empire
LEGO® is a trademark of the Lego Group of Companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.
SITEMAP

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Viac informácií